An Bille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais), 2011


Is é atá beartaithe leis an mBille um an Tríochadú Leasú ar an mBunreacht (Fiosruithe Thithe an Oireachtais), 2011 leasú a dhéanamh ar na forálacha den Bhunreacht a bhaineann le cumhachtaí Thithe an Oireachtais fiosrú a stiúradh faoi aon ní a luafaidh an Teach nó na Tithe lena mbaineann ina thaobh go bhfuil tábhacht phoiblí ghinearálta ann. Leis an leasú beartaithe, chuirfí na fo-ailt seo a leanas le hAirteagal 15.10:

‘2° Beidh an chumhacht ag gach Teach fiosrú a stiúradh, nó fiosrú a stiúradh i dteannta an Tí eile, ar mhodh a ndéantar socrú ina chomhair le dlí, faoi aon ní a luafaidh an Teach sin nó na Tithe sin ina thaobh go bhfuil tábhacht phoiblí ghinearálta ann.
3° I gcúrsa aon fhiosraithe den sórt sin, féadfar imscrúdú a dhéanamh faoi iompraíocht aon duine (cibé acu is comhalta de cheachtar Teach an duine nó nach ea) agus féadfaidh an Teach sin nó na Tithe sin fionnachtana a dhéanamh maidir le hiompraíocht an duine sin i dtaca leis an ní lena mbaineann an fiosrú.
4° Is faoin Teach sin nó faoi na Tithe sin a bheidh sé an chóimheá chuí idir cearta daoine agus an leas poiblí a chinneadh, ag féachaint go cuí do na prionsabail a ghabhann le nósanna imeachta córa, chun a chur in áirithe go ndéanfar fiosrú éifeachtach faoi aon ní lena mbaineann fo-alt 2º.’.

 

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,191,157
Vótaíocht Iomlán: 1,785,208
Céatadán Vótaíochta: 55.94%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 812,008
Vótaí in aghaidh an mholta: 928,175
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 45,025